Stadgar

1)
Föreningens namn är Mälaröarnas Företagareförening.

2)
Föreningen utgör en sammanslutning av företag, föreningar, organisationer och myndigheter i Ekerö kommun där den huvudsakliga verksamheten utgår från Mälaröarna. Beslut om medlemsskap fattas av styrelsen.

3)
Föreningen har till ändamål att:
A. tillvarata medlemmarnas intressen
B. främja en sund utveckling inom företagen
C. samarbeta med och samråda med näringslivets organisationer och samhällets myndigheter
D. skapa förutsättningar för medlemmarna till social kontakt, erfarenhetsutbyte, information och arbets- eller affärsutbyte

4)
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall hållas senast under kalenderårets andra kvartal. På årsmötet väljs:

Styrelse som skall handha föreningens löpande angelägenheter och bestå av ordförande och minimum sex och maximum nio ledamöter. Ledamot kan väljas på maximalt tre efter varandra följande perioder. Två revisorer jämte suppleanter.
Valberedning bestående av tre ledamöter, varav endast en ledamot, får och skall utses bland avgående styrelseledamöter. Årsmötet beslutar om inträdes- och årsavgift.

Vid ordinarie årsmöte skall följande dagordning iakttagas:
a. Öppnande
b. Upprättande av förteckning över de närvarande
c. Frågan om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
d. Val av ordförande för mötet
e. Val av justeringsmän utöver ordförande
f. Val av sekreterare för mötet
g. Fastställande av dagordningen
h. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
i. Revisionsberättelsen
j. Fastställande av balans- och resultaträkning
k. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
. Val av ordförande på ett år
m. Val av övriga ledamöter på två år
n. Återval och/eller fyllnadsval till styrelsen.
o. Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
p. Val av valberedning på ett år
q. Fastställande av inträdes- och årsavgift
r. Fastställande av arvode till styrelsen
s. Övriga frågor
t. Avslutning

Skriftlig kallelse till årsmötet skall avsändas senast 14 dagar före mötesdagen.
Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

5)
Styrelsen skall ha allsidigast möjliga sammansättning, så att olika intresseinriktningar hos medlemmarna representeras. Styrelsen sammanträder så ofta föreningens angelägenheter så påfordrar. Vid styrelsemöte föres protokoll. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsemötets ordförande utslagsröst. Styrelsen åligger bl a att:
– konstituera sig själv
– ansvara för föreningens medel samt låta föra föreningens räkenskaper
– avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
– sprida kunskap om föreningens aktiviteter

6)
a. Nytillträdande medlem erlägger vid inträde i föreningen dels inträdesavgift, dels årsavgiften för innevarande år vilka beslutats vid närmast föregående årsmöte. Föreningar registrerade somvarande ideella erhåller kostnadsfritt medlemsskap mot att aktivt marknadsföra Mälaröarnas Företagareförening på sina sammankomster och arrangemang.

b. medlem skall ställa sig till efterrättelse föreningens stadgar. Det åligger medlem att i sin näringsverksamhet uppträda på ett sätt som ej strider mot god affärssed vare sig i förhållande till kunder eller medlemsföretag.

c. Företagets representant i föreningen skall sitta i ansvarig ställning i företaget.

d. Medlemsskap upphör antingen genom utträde eller av styrelsen beslutad uteslutning. Medlem är vid medlemsskapets upphörande ej berättigad till del i föreningens tillgångar.

7)
Föreningens förvaltning av räkenskaper skall granskas av revisorer och/eller suppleanter för dessa.

8)
Förslag till ändring av dessa stadgar liksom förslag om föreningens upplösning skall inlämnas till styrelsen som efter ställningstagande kallar medlemmarna skriftligen till sammanträde. För antagande av dylikt förslag krävs två medlemsmöten där det ena är ett ordinarie årsmöte, samt att det vid dessa två möten erhålls två tredjedelars majoritet bland de närvarande. Vid föreningens upplösning skall beslut fattas beträffande hur man skall förfara med föreningens tillgångar.

Lämna ett svar